Het plan

Achtergrondinformatie en overzicht deelprojecten Ignatiusvallei Valkenburg

  1. Realisatie rotonde en ontsluitingsweg hotel
  2. Realisatie ontsluitingsweg Broekhem-Noord
  3. Verkeersafwikkeling Broekhem-Noord
  4. Realisatie hotel, wegen, parkeervoorziening, voetpaden en ontsluiting hotel
  5. Verplaatsen gasontvangststation
  6. Herinrichting Nieuwe weg
  7. Realisatie rotonde Emmaberg – Heek
  8. Herinrichting Emmaberg – Rotondes afrit A79
  9. Strategische grondaankoop
  10. Afkoppeling regenwater & natuurcompensatie

1 Realisatie rotonde en ontsluitingsweg hotel

Een goed ontsluiting voor het hotel en het ontlasten van de wijk Broekhem-Noord is een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkelaar. De investeerder heeft als randvoorwaarde voor het investeren in het hotelcomplex gesteld, dat de ontsluiting van het complex niet via Broekhem-Noord plaatsvindt, maar via een nieuw te realiseren ontsluitingsweg met de allure die past bij een vijfsterren hotel.
Gemeente Valkenburg aan de Geul wil hier invulling aan geven door de realisatie van een nieuwe rotonde aan de Nieuweweg en het aanleggen van een nieuwe weg vanaf de rotonde door het bestaande eiland/bos, in eigendom van de Provincie Limburg. Dit is landschappelijk de minst ingrijpende maatregel, omdat er gedeeltelijk gebruik gemaakt wordt van aanwezige (veld-)wegen. Het is de kortste weg naar de oprijlaan en met een eventuele 4e poot kan ook het terrein aan de Emmaberg (onderdeel 9) ontsloten worden. De rotonde heeft tevens een verkeersremmende functie en kan met de juiste inrichting de entree van de toeristische kern van de gemeente versterken.

2 Realisatie ontsluitingsweg Broekhem-Noord

Gemeente Valkenburg aan de Geul ziet de betere ontsluiting van de wijk Broekhem-Noord als een kans. Het verkeer richting de wijk Broekhem-Noord hoeft dan niet meer via de Kloosterweg (uit de richting Arensgenhout) en de Spoorlaan afgewikkeld te worden. Door de ontsluiting van Broekhem-Noord via de nieuwe rotonde en de bestaande veldweg te laten lopen, krijgt de wijk een directe toegang vanaf de Nieuweweg. Ook de Nieuweweg wordt hiermee ontlast en bewoners en bezoekers hoeven niet meer het spoor over om de wijk in en uit te rijden richting de A79/Hulsberg/ Nuth.

3 Verkeersafwikkeling Broekhem-Noord

De realisatie van een nieuwe ontsluitingsweg voor Broekhem-Noord heeft ook gevolgen voor de verkeersafwikkeling in de wijk zelf. Nadere studie moet uitwijzen of en welke verkeersmaatregelen getroffen worden om in te spelen op de zorgen in de wijk dat de nieuwe ontsluiting zou kunnen gaan leiden tot sluipverkeer.

4 Realisatie hotel, wegen, parkeervoorziening, voetpaden en ontsluiting hotel

De ontwikkelaar/investeerder draagt volledig zorg voor de herontwikkeling tot hotel, de realisatie van de parkeervoorzieningen op eigen terrein, de ontsluiting middels wegen en paden en de herinrichting van de tuin, het park- en bosgebied.

5 Verplaatsing gasontvangststation in woonwijk

Broekhem-Noord De Gasunie is al jaren op zoek naar een nieuwe locatie voor het gasontvangststation dat nu in de wijk Broekhem-Noord ligt. Veiligheidsoverwegingen maken een station op de bestaande locatie onwenselijk. Gasunie is met de ontwikkelaar overeengekomen dat het gasontvangststation verplaatst mag worden naar het terrein van de ontwikkelaar. Het nieuwe gebouw wat daarvoor gerealiseerd moet worden krijgt tevens de functie van ‘poortgebouw’ naast de oprijlaan naar het hotel en krijgt een daarbij passende uitstraling. De gasleidingen worden verlegd via de huidige veldweg, die voorzien is als de nieuwe ontsluitingsweg van Broekhem-Noord (zie onderdeel 2).
De als gevolg van het verplaatsen van het gasontvangststation vrijkomende locatie in de wijk, wordt wellicht ingezet om een sociaal-maatschappelijke functie te ontwikkelen.

6 Herinrichting Nieuweweg

De Nieuweweg is de hoofdentree van de Gemeente Valkenburg aan de Geul. Om deze entree een kwaliteitsimpuls te geven en te ontwikkelen tot een kwalitatief hoogwaardige groene entree met goed begaanbare trottoirs, veilige fietsvoorzieningen en vergezichten over het achterliggende landschap, wil gemeente Valkenburg aan de Geul de Nieuweweg herinrichten. Uitgangspunt hiervoor is het enkele jaren geleden heringerichte weggedeelte vanaf de spoorwegovergang tot de Reinaldstraat. Tevens wordt bij de herinrichting voorzien in een faunapassage voor klein wild.

7 Realisatie rotonde Emmaberg – Heek

De realisatie van de rotonde Emmaberg-Heek wordt hoofdzakelijk vanuit verkeersveiligheid ingegeven. Op deze onoverzichtelijke splitsing zijn de snelheden ondanks de controles en snelheidsbeperkingen (50 km/u) te hoog. Met diverse zware ongevallen tot gevolg. De voor de realisatie van de rotonde benodigde gronden zijn in het verleden reeds door de gemeente verworven. Met de realisatie van de rotonde wordt een verkeersknelpunt opgelost en kunnen tevens veilige, vrij liggende fietspaden gerealiseerd worden. De inrichting sluit aan bij de groene, kwalitatief hoogwaardige omgeving en de inrichting van de Nieuweweg, als entree naar Valkenburg-centrum.

8 Herinrichting Emmaberg – rotondes A79

De herinrichting van de Emmaberg kan een kwaliteitsimpuls aan het gebied geven. Deze provinciale weg vormt de ontbrekende schakel tussen de heringerichte Nieuweweg en de kern Valkenburg. De gemeente acht het zeer wenselijk dat ook hier een hoogwaardige, groene en landschappelijk passende entree gerealiseerd wordt. Bij de herinrichting is het tevens mogelijk de wijk Emmaberg te voorzien van een nieuwe, verkeersveilige en passende entree.

9 Strategische grondaankoop

Aan de Emmaberg is een perceel gelegen dat de gemeente als strategische grondaankoop wil verwerven. De verwerving is afhankelijk van besluitvorming in de gemeenteraad. Indien het perceel verworven wordt, kan het perceel eventueel ontsloten worden via de nieuw te realiseren rotonde (onderdeel 1).

10 Afkoppeling regenwater & natuurcompensatie

De realisatie van de nieuwe rotonde en toegangsweg (onderdeel 1), vindt plaats in terreinen die bij de Herinrichting Centraal Plateau ingericht zijn als natuur (bos) ter completering van de hellingbossen aan de noordoostzijde van de kern Valkenburg. Het terrein maakt deel uit van de goudgroene natuur.

De ontsluiting van het kloosterhotel (onderdeel 4) vindt deels plaats over bestaande veldwegen en deels over voormalige paden in het eigen terrein. Dit terrein én het zuidelijke deel van de parkeervoorziening van het hotel is eveneens gelegen binnen de goudgroene natuur. Geen van de terreinen is gelegen binnen of nabij een Natura 2000 gebied.

De ontwikkeling is gelegen binnen heuvelachtig terrein, waarbij in het verleden met enige regelmaat wateroverlast opgetreden is. De overlast is grotendeels verholpen door het aanleggen van regenwaterbuffers bij o.a. de Heek richting Klimmen en aan de Dorbeeksweg nabij het kloosterhotel. Het beleid van het waterschap en de gemeente Valkenburg aan de Geul is erop gericht regenwater zoveel mogelijk af te koppelen. De renovatie van het klooster, de herinrichting van de Nieuweweg en de Emmaberg én de realisatie van de nieuwe ontsluitingsweg bieden kansen om het regenwater af te koppelen. In de toekomst ontstaan wellicht mogelijkheden om ook delen van het regenwater van de wijk Broekhem-Noord af te koppelen.

Natuurcompensatie is niet noodzakelijk gebonden aan de projectlocatie, dit heeft echter wel de voorkeur van de gemeente. Zo ontstaat de kans om afkoppeling van regenwater te combineren met natuurcompensatie en een upgrade van de landschappelijke waarden in het gebied te realiseren.